REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NATURALNEAROMATY.COM

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

§1

Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym naturalnearomaty.com , znajdującym się pod adresem internetowym www.naturalnearomaty.com

§2

 Ilekroć w Regulaminie niniejszym jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę Naturalne Aromaty  sp. z o.o., Dąbrowa 289, 32-015 Kłaj.

NIP : 6793083632

REGON: 122619564 

b) Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą pełną, określoną zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat życia, oraz osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.

c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, a znajdujący się pod adresem internetowym www.naturalnearomaty.com

d) Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Polsce.

e) Cenie – rozumie się przez to cenę brutto Towaru, wyrażoną w polskich złotych i uwzględniająca podatek VAT, a umieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy obok informacji o Towarze. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego.

f) Dostawcy – należy przez to rozumieć Pocztę Polską, firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, a także pracowników i inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.

g) Kosztach Dostarczenia Towarów – rozumie się przez to koszty ponoszone przez Zamawiającego dla celów związanych z dostarczeniem zamówionego Towaru.

h) Zamówieniu – rozumie się przez to określony zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, złożony przez Zamawiającego w formie elektronicznej Towar lub zestaw Towarów do realizacji.

§3

Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiającego.  

§4

a) Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie podlega negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, a w wyjątkowych przypadkach, gdy podana Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki, do odmowy realizacji Zamówienia.

b) Sklep nie oferuje sprzedaży ratalnej

§5

Wszystkich Zamawiających w Sklepie obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§6

Zamieszczone w Sklepie zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, wobec czego mogą wystąpić pewne różnice pomiędzy zdjęciem a dostarczonym Towarem, za które Sprzedawca nie odpowiada.

§7

Wszelkie zdjęcia, znaki towarowe oraz nazwy firm znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

§8

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje o Towarach zamieszczonych w Sklepie zgadzały się z danymi katalogowymi producentów. Wszystkie ewentualne rozbieżności zostaną niezwłocznie skorygowane przez Sprzedawcę, a ich korekta nie może stanowić podstawy dla roszczeń Zamawiającego wobec Sprzedawcy.

II. REJESTRACJIA I WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ.

 

§1

Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów w Sklepie, uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

§2

Wszystkie czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia Towaru przez Zamawiającego odbywają się na podstawie ustalonego przy pierwszej rejestracji loginu oraz hasła.

a) Login oraz hasło mają charakter poufny

b) Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, za każdym razem w przypadku ich zmiany

c) Zamawiający podczas dokonywania Zamówienia może wskazać dodatkowo odpowiednie dane do wystawienia Faktury VAT, jeżeli żąda wydania Faktury VAT.

§3

Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i jest nimi związany od chwili dokonania Zamówienia.

§4

W przypadku złożenia Zamówienia, do Zamawiającego wysyłany jest e-mail, z prośba potwierdzenia dokonanego Zamówienia. Celem potwierdzenia złożonego Zamówienia, Zamawiający powinien postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w powyżej wspomnianym e-mailu.

a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, która nastąpić może na przykład w drodze kontaktu telefonicznego.

b) W przypadku braku kontaktu z Zamawiającym tak drogą e-mail jak i telefoniczną, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w terminie 7 dni roboczych od daty Zamówienia.

§5

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia Zamówienia od Zamawiającego, o którym mowa jest wyżej, w §4.

§6

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia:

a) złożonego na nieprawidłowo wypełnionym formularzu

b) po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia

c) składanych przez Zamawiających, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu

§7

a)  Zamówienia w Sklepie składać można 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

b) Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

§8

Bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest z wykorzystaniem odpowiedniego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

III. ZASADY DOSTAWY TOWARÓW

 

§1.

Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży Towaru do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia.

§2

Towar dostarczany jest Zamawiającemu wraz z paragonem lub fakturą VAT, jeżeli wydania takiej faktury zażądał Zamawiający. Dokumenty powyższe stanowią pisemne potwierdzenie treści zamówienia złożonego przez Zamawiającego.

§3

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu zapłaty Ceny przez Zamawiającego.

§4

W przypadku braku Towaru lub gdy dany Towar jest chwilowo niedostępny, Zamawiający zostanie poinformowany o zaistnieniu tego faktu przed realizacją Zamówienia.

§5

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru oraz zapłaty jego ceny wraz z Kosztami dostawy.

§6

Zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni roboczych od:

a) potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Zamawiającego w przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze Towaru

b) transferu Ceny Zamówienia wraz z Kosztami transportu przez Zamawiającego na rachunek bankowy Sklepu w przypadku płatności on-line oraz przelewu na konto

§7

Zamawiający nie może dokonać zmiany miejsca dostawy Towaru określonej w Zamówieniu.

§8

Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia Towaru.

§9

Zamówienia wysyłane są w dni robocze do godziny 16:00. W przypadku złożenia Zamówienia po tej godzinie, jego realizacja następuje dnia następnego, zgodnie z §6 powyżej.

IV. ZASADY PŁATNOŚCI

 

§1

Sklep oferuje Zamawiającym następujące metody płatności:

a) karta kredytowa oraz karta płatnicza – zapłata w tej formie następuje podczas składania Zamówienia za pomocą systemu płatności on-line znajdującego się na stronie internetowej Sklepu

b) przelewem na konto – zapłata w tej formie następuje po potwierdzeniu przez Zamawiającego realizacji Zamówienia.

c) gotówką – zapłata w tej formie następuje przy odbiorze Towaru

§2

Koszty dostarczenia Towaru zależne są od całkowitej wagi oraz wartości zamówionego Towaru i podane są na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE TOWARU

 

§1

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wywołaną przez produkt niebezpieczny, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.

a) Warunkiem niezbędnym dla zwrotu Towaru jest niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, Towar jest kompletny i nie noszący żadnych śladów użytkowania

b) Koszt odesłania Towaru przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi

c) Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem

§2

W razie odstąpienia od umowy,  Sprzedawca i Zamawiający zwracają sobie wszystko, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedawca zwróci Zamawiającemu cenę Towaru w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania Towaru. 

§3

Podstawą reklamacji jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

§4

a) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwości Towaru lub jego braku, reklamacje składa się przy użyciu formularza opisanego w Rozdziale II § 8.

b) Sprzedawca rozpatrzy wszystkie reklamacje w terminie 14 dni roboczych od ich złożenia oraz zawiadomi Zamawiającego o rezultacie jej rozpatrzenia.

c) W przypadku nie ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji w wyżej wymienionym terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 

§1

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, za szkody powstałe w wyniku niemożliwości prawidłowego użytkowania witryny internetowej Sklepu, wirusów, błędów, uszkodzeń systemu, nieodpowiednich parametrów urządzeń technicznych po stronie Zamawiającego, a także za zakłócenia techniczne zawinione przez operatora sieci telekomunikacyjnej.

§2

Sprzedawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użycie Towaru przez Zamawiającego. Zamawiający jest w każdym przypadku obowiązany do zapoznania się z instrukcją obsługi Towaru dostarczoną przez producenta, przed jego każdorazowym użyciem.

§3

Za wszelkie skutki powstałe w związku z niewłaściwym, nieprawdziwym lub niezgodnym z niniejszym Regulaminem złożeniem zamówienia przez Zamawiającego, błędnymi danymi a także błędnym adresem Dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§1

Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub inny podmiot, któremu Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

§2

Zamawiającemu w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez niego danych osobowych, ich zmiany, poprawienia a także żądania ich usunięcia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§1

Złożenie zamówienia lub rejestracja Zamawiającego są równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§2

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej www.naturalnearomaty.com

§3

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dla pracowników Aliorbanku 10% rabat na podstawowe ceny produktów w naszym sklepie.

Nasz sklep internetowy używa informacji zapisanych za pomocą plików Cookies, między innymi w celu umożliwienia logowania do systemu, zapewnienia prawidłowego działania schowka, koszyka i mechanizmu składania zamówień, statystyk oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika. Więcej informacji - w tym pomoc jak zablokować cookies na naszej stronie - znajdą Państwo w polityce prywatności.